Aby škola bavila. Průkopníci alternativní výuky na střední.

Bez aktivních pedagogů by změny v současném vzdělávacím systému byly nemožné. Projekt alternativní třídy na gymnáziu Zatlanka vyšel z jejich iniciativy, ve spolupráci s otevřeným přístupem vedení. Nutno podotknout, že se jedná vesměs o mladé pedagogy, kteří ke vzdělání přistupují s nadšením a velkým nasazením.

Aby škola bavila. Průkopníci alternativní výuky na střední.
Vzdělávání by nás mělo bavit a dávat nám smysl. Jednoduché tvrzení, s nímž by asi mnohý člověk souhlasil. Problémem je, jak toho dosáhnout nebo se tomu alespoň přiblížit. Veřejné gymnázium Na Zatlance v Praze otevřelo v září 2017 jednu třídu s novým a do jisté míry alternativním vzdělávacím programem, který se snaží toto krédo naplnit.

Netradiční pohled

„Myšlenka vznikla jako reakce na proměny, kterými současná společnost prochází,“ říká Lukáš Šlehofer, jeden ze spoluautorů projektu a člověk, který má vznik alternativní třídy na starosti. „Vidíme, že v oblasti základního školství, ať už v soukromém, ale i státním sektoru, vzniká řada alternativních škol a tříd. Absolventi těchto škol budou mít jistě zájem ve vzdělávání pokračovat i na dalším stupni a my jim k tomu chceme vytvořit prostor. Chceme nabídnout dětem, které jsou motivované se učit a mají zájem na sobě pracovat, místo, kde to mohou dělat. Vnímáme, že k tomu potřebují poskytnout větší míru autonomie a respektu, o což se upřímně snažíme,“ dále vysvětluje Lukáš Šlehofer.

Ve výuce v programu ALT je možné se setkat s celou řadou v českém prostředí spíše netradičních prvků. Velká část předmětů je spojena do integrovaných tematických bloků, např. fyzika, chemie, biologie, geologie a část zeměpisu se učí propojeně v bloku Přírodní vědy. Probírají-li studenti téma „pohyb“, nahlíží na něj z pohledu všech těchto věd. Jiná je i organizace školního roku. Studenti se vždy 4 týdny učí a pak následuje jeden týden zkouškového období, kdy studenti odevzdávají výstupy ze skupinových projektů, samostatné práce, ale třeba i píší testy. Program roku je dále doplněn o různé kurzy (třeba kurz první pomoci nebo kurz práce s mapou a orientace v terénu), dobrovolnictvím a expedicemi.

Mimo budovu školy

„My už jsme jednu expedici v září absolvovali a v lednu nás čeká další, konkrétně na horách. Je to pro nás studenty a také profesory možnost se o něco lépe poznat, zažít učení mimo školu a naučit se samostatnosti a zodpovědnosti. Expedice jsou totiž z většiny organizovány námi, tedy studenty,“ píše Veronika Zemanová, studentka prvního ročníku. „A jak taková expedice a její příprava vypadá? Naše první expedice trvala 3 dny. Byla zaměřena na sebepoznávání a osobní rozvoj a program navazoval na to, co děláme v bloku nazvaném Osobnostní a sociální výchova. Několik studentů se dohromady domluvilo na organizaci celé expedice, někdo zařizoval dopravu, jiný jídlo nebo sportovní aktivity. Myslím, že jsme si celou přípravu opravdu užili. Máme i několik vtipných vzpomínek, například když si na místě ubytování jednu spolužačku spletli s profesorkou, protože je nenapadlo, že takovouto akci nemusí organizovat jen učitelé,“ popisuje přípravu expedice Veronika. „Během dne jsme dělali různé zajímavé aktivity vesměs pořádané profesory, určovali jsme si naše sny a cíle, silné stránky a překážky, zjišťovali, co můžeme nabídnout ostatním. Také jsme debatovali o chodu třídy a důkladněji promýšleli její fungování, což byl program připravený jednou z třídních pracovních skupin, která má na starosti komunikaci a vztahy ve třídě. Večer jsme měli táborák, hráli stolní hry nebo si jen tak povídali. Bylo to opravdu skvělé a všichni jsme si to moc užili, taková škola hrou,“ dále dodává Veronika.

[hide]

Co je normální?

Expedice je ukázkou spíše netradičních dnů v ALTu. „Normální“ školní den není ale také tak úplně „normální“. Jak už bylo zmíněno, probíhá obvykle v blokové výuce, která studentům zabírá zhruba polovinu času, který ve škole tráví. Zbytek času tráví v obvyklých předmětech – cizích jazycích, matematice, informatice nebo českém jazyce a komunikaci. Den výuky v bloku si můžeme ukázat na příkladu výuky Společnosti a kultury, která probíhá každé úterý. „Představím vám jeden konkrétní den, kdy jsme probírali typologie osobnosti v tematickém období nazvaném Já,“ vysvětluje Veronika Zemanová. „Den máme rozdělen na 3 části, úvodní část věnujeme uvedení do tématu dne. Následuje 1 hodina zaměřená na získání slovní zásoby v angličtině k tomu, co právě probíráme. Převážnou část času se pak snažíme nahlédnout problém, jímž se zabýváme, z různých úhlů – v tomto případě z pohledu psychologie, sociologie, dějin umění a dějin literatury. Třeba si vysvětlíme typologii MBTI (terminus technicus, název vychází ze jmen autorek: Myers-Briggs Type Indicator), přičemž část informací čerpáme z anglicky psaných textů, a pak se ji snažíme aplikovat na postavy románu Bratři Karamazovi. Celý den se nám věnují 3 profesoři – jedna angličtinářka a 2 učitelé na SaKu (předmět Společnost a kultura). Profesoři se během výkladu střídají či si dělají vzájemně asistenty. Zároveň nás učí různými postupy a metodami. Je to velmi příjemné, protože tím udržujeme vyšší koncentraci. Každý z profesorů uplatní během výuky své odborné zaměření a nám to vytvoří mnohem propojenější obraz o probírané problematice,“ dodává Veronika Zemanová.

Pedagogická výzva

Takovýto program vyžaduje velké nasazení od učitelů. Ti se zhruba každých 14 dní schází a debatují spolu o dalším směřování programu, o jednotlivých dětech a o tom, co v programu funguje a co ne. „Jsme svým způsobem vzdělávací start-up,“ upřesňuje Lukáš Šlehofer. „Nastavili jsme po roční přípravě určitý systém, ale víme, že nemůže být dokonalý. Snažíme se o získání upřímné zpětné vazby od sebe navzájem, od studentů, rodičů i odborníků. Pokud narazíme na něco, co nefunguje dobře, snažíme se hledat nové cesty. Je to náročné, ale zajímavé a vzrušující. Je to jako jít neprobádanou krajinou,“ dodává Lukáš Šlehofer.

V současné době se učitelé v programu ALT intenzivně zabývají hodnocením. Studenti jsou hodnoceni kombinací procent a slovního hodnocení. Nedostávají tedy klasické známky. Na začátku tematického období, tj. čtyř výukových týdnů, dostanou studenti sylabus bloku nebo předmětu s povinnými, povinně volitelnými a volitelnými výstupy, které mají splnit. Na konci zkouškového období pak dostanou protokol, kde mají procenty nebo slovně pojmenováno, na kolik jimi odevzdané výstupy splnily požadovaná kritéria. „Hledáme teď cesty, jak více prohloubit v rámci hodnocení formativní principy. Chceme, aby se studenti soustředili na to, co se naučili a co se chtějí naučit, a ne na to, kolik mají procent. Každý má jinou startovní čáru a jiný cíl, honba za co nejvyšším procentem je nesmyslná. Je přece v pořádku, pokud mě baví třeba informatika, abych v jiném bloku, který mě nebaví, měl procenta nižší. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si vybírali. Být 100% ve všech oborech není možné. Ve škole se obvykle čeká, že studenti zvládnou vše perfektně. To my nechceme. Ať něco zvládnou perfektně, ale respektujeme, že pak něco zvládnou tak, aby splnili minimální požadavky, ale ne více. I to je součást autonomie a svobody. Stejně tak pokud už v daném oboru hodně věcí umím, nemusí být 100 % žádnou výzvou. Pokud se chci rozvíjet, měl bych dělat něco, co jde více do hloubky nebo šířky,“ přemýšlí Lukáš Šlehofer.

 

 Poznámka závěrem

Nový program pražského gymnázia Na Zatlance je experimentem, který může nabídnout určité části dětí možnost studovat v trochu jiných podmínkách. Na Zatlance postupně vznikla skupina učitelů, kteří měli zájem učit jinak, a to nikoliv pouze izolovaně ve svých předmětech, ale v rámci určitého systému. Paní ředitelka současně zpracovávala vizi školy a plán střednědobého rozvoje a obojí do sebe zapadlo. Lukáš Šlehofer byl v té době jakožto externista součástí procesu tvorby vize, ujal se koordinace vzniku altové třídy a vedení skupiny učitelů, která měla o projekt zájem. Vznik druhého studijního programu je rozhodnutím paní ředitelky, ale toto rozhodnutí bylo konzultováno a schváleno zřizovatelem. Řada otázek byla konzultována s MŠMT, inspekcí a řadou odborníků z oboru pedagogiky a psychologie. Gymnázium chce otevírat jednu alternativní třídu ročně, společně s třemi třídami jazykově zaměřeného programu s názvem Objevovat a rozvíjet. Více informací o programu ALT je možné najít na webových stránkách školy. Den otevřených dveří je 24. 1. 2018 v 17:00. Uchazeči také mohou napsat na e-mail: alt@zatlanka.cz a domluvit si konzultaci či návštěvu školy.

[/hide]

Text: Lukáš Šlehofer, Veronika Zemanová

Celý článek vyšel v Pravém domácím časopisu č. 2018/02

jako součást hlavního tématu čísla Vyšší vzdělávání

Přečíst/koupit v digitální podobě

V Papírové podobě k zakoupení u České pošty:

Tel: 800 300 302 nebo e-mail: postabo.prstc@cpost.cz​